Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA KIMAMA rozszerzenie obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo liczba osób na sali zostaje ograniczona.
 2. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany rodzaj zajęć: Zapisu na kurs (rezerwacja) można dokonać:
  • Telefonicznie (nr tel +48 510 745 211) w godzinach otwarcia Studia Tańca Kimama,
  • Drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres studio@kimama.pl, podając niezbędne wiadomości (imię, nazwisko, nr telefonu, nazwa zajęć których dotyczy wpłata).
  • Poprzez system rezerwacji na stronie internetowej Studia https://www.kimama.pl/
 3. Na zajęcia w parach konieczny jest zapis PARY‼️ Ze względu na okoliczności wstrzymujemy możliwość zmian w parach na zajęciach, do odwołania.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rzetelne wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia przed każdymi zajęciami (zalecamy posiadania własnego długopisu).
 5. Zalecane jest noszenie maseczek na terenie studia. Podczas zajęć nie jest to konieczne.
 6. Zalecane jest ograniczenie zbędnych kontaktów (np. podawanie ręki, całowania na
  przywitanie) oraz dystans społeczny czyli 2 metry odległości pomiędzy sobą.
 7. Zalecane jest stosowanie środków dezynfekcji po przyjściu do studia, jak i przed i bezpośrednio po każdych zajęciach (płyny są dostępne a terenie studia).
 8. Prosimy o przybycie na zajęcia w stroju sportowym 5 min przed ich rozpoczęciem.
 9. Prosimy o ograniczenie przebywania w studio i opuszczenie go maksymalnie 5 min po
  zakończonym treningu.
 10. Wejście na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA KIMAMA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Studia Tańca Kimama i na stronie internetowej https://www.kimama.pl
 2. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany rodzaj zajęć: Zapisu na kurs (rezerwacja) można dokonać:
  • Osobiście w recepcji studia,
  • Telefonicznie (nr tel +48 510 745 211) w godzinach otwarcia Studia Tańca Kimama,
  • Drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres studio@kimama.pl, podając niezbędne wiadomości (imię, nazwisko, nr telefonu, nazwa zajęć których dotyczy wpłata).
  • Poprzez system rezerwacji na stronie internetowej Studia https://www.kimama.pl/.
 3. Uczestnictwo w zajęciach bez wcześniejszej rezerwacji możliwe jest w przypadku, gdy zostały wolne miejsca w danej grupie.
 4. Zgłoszenie e-mailowe jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.
 5. Najpóźniej pięć dni przed rozpoczęciem zajęć należy uiścić opłatę, w przeciwnym razie  rezerwacja traci ważność.
 6. Zwrot wpłaty przysługuje tylko wyłącznie w sytuacji  jeżeli decyzją Organizatora zostanie rozwiązana grupa której wpłata dotyczyła.
 7. Wpłaty za zajęcia uiszcza się on-line poprzez system rezerwacji, w recepcji Studia lub na konto bankowe:
  Kimama sp. z o.o. 33 1140 2004 0000 3302 8183 3995 (podając imię, nazwisko i określając jakiego kursu dotyczy wpłata).
 8. Wysokość opłat za zajęcia zawiera cennik na stronie https://www.kimama.pl/
 9. Potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest otrzymany imienny karnet i uprawnienia związane z jego posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca Kimama jest otrzymany karnet w formie papierowej, bądź w formie elektronicznej.
 11. Każdy uczestnik otrzymuje karnet na konkretnie wykupioną ilość zajęć i przed każdym wejściem do Studia Tańca Kimama należy taki karnet okazać wraz z dokumentem tożsamości pracownikowi recepcji. W zamian uczestnik otrzymuje wejściówkę, którą przekazuje instruktorowi przed wejściem na zajęcia.
 12. Każdy karnet ma określony termin ważności.
 13. W sytuacji braku możliwości w pełni wykorzystania karnetu na wybrane zajęcia, uczestnik ma prawo skorzystać z innych zajęć w terminie jego ważności. Fakt ten należy zgłosić osobiście, telefonicznie lub mailowo w recepcji studia.
 14. Anulowanie rezerwacji jest możliwe 1 dzień (24h) przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie odwołania rezerwacji, lub odwołania jej w krótszym niż wyznaczonym czasie, Klient traci wejście. Zostaje ono pobrane z karnetu jeśli Klient karnet posiada. W przypadku Klientów bez karnetu bądź z kartami Multisport, Fit Profit lub Multikarnet OK System, Klient zobowiązany jest do zapłacenia umownej kwoty w wysokości 10zł, która jest pobrana z wcześniej wpłaconej kaucji.
 15. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest zgoda Instruktora.
 16. W przypadku spóźnienia na zajęcia w parach (powyżej 30 min) instruktor może odmówić wpuszczenia uczestnika na zajęcia.
 17. Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 18. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.
 19. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Instruktor ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 21. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do podania adresu e-mail i telefonu kontaktowego. W przypadku nie podania tych informacji Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie powiadomienie uczestnika o ewentualnych zmianach dotyczących zajęć. Dane te będą użyte wyłącznie przez Studio Tańca Kimama w celach związanych z prowadzonymi projektami.
 22. W przypadku nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania i zorganizowania w innym terminie.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
 24. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 25. Nagrywanie całości zajęć jest zabronione, nagranie prezentowanej sekwencji możliwe tylko za zgoda prowadzącego.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Studia Tańca Kimama
 27. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, zakładać odpowiedni strój i stosować się do wytycznych instruktora prowadzącego zajęcia.
 29. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zbyt małej (poniżej 10) liczby uczestników.
 30. Osoby biorące udział w zajęciach i warsztatach wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas zajęć i warsztatów organizowanych przez Kimama Studio Tańca dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
 31. Wszelkie dane przekazane w celu zapisania się na zajęcia tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail mogą być wykorzystywane przez Studio Tańca Kimama w celach marketingowych, a w szczególności do informowania o bieżących wydarzeniach w szkole, bądź współorganizowanych przez nią.
 32. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub drogą elektroniczną odpowiednio na podany adres lub adres e-mail Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Usługi. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (czternastu dni).